1. שימוש באתר האינטרנט - כללי

א. הגדרות:

"אירועים" - מופעים, הצגות, הרצאות וכל פעילות אחרת המתקיימת במסגרת המתנ"ס.

"אתר" - אתר האינטרנט של רשת המתנ"סים אילת.

"גולש" - מי שגולש באתר ולא נרשם אליו.

"חבר" - מי שנרשם לאתר לצורך קבלת ניוזלטר ו/או מידע פרסומי אחר מאת האתר ו/או המתנ"ס.

"המתנ"ס" – רשת המתנ"סים אילת.

"מזמין" - מי שנרשם לאתר לצורך ביצוע רכישת כרטיסים דרך האתר.

ב. האתר הוקם על מנת לספק מידע אודות אירועים, העתידים להתקיים במסגרת המתנ"ס, ולספק מידע לגבי תנאי רכישת כרטיסים לאירועים.

ג. מובהר, כי השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו, מוצעים אך ורק בכפוף לקבלת כל תנאי השימוש הכלולים בתקנון זה, ולפיכך, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) יפעלו אך ורק בכפוף לתנאי ולהוראות תקנון זה ושימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמת ואישור המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (לפי המקרה) לאמור בתקנון זה.

ד. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ותוקף שינוי כאמור יהא החל ממועד פרסומו באתר.

ה. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך, והכל כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

ו. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המזמין ו/או החבר (בהתאם למקרה), אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. קיימת חובה מיוחדת לדייק בכל הפרטים האישיים, הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המזמין ו/או החבר (בהתאם למקרה).

ז. מבלי לגרוע מכל יתר הוראות תקנון זה, אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי ו/או מעליב ו/או משמיץ ו/או מאיים ו/או פוגע בפרטיות הזולת ו/או בעל אופי מיני ו/או גזעני ו/או בלתי חוקי.

ח. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המתנ"ס הינו אסור.

ט. הנהלת המתנ"ס ו/או האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המזמין ו/או החבר ו/או הגולש )בהתאם למקרה(, לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

 2. קבלת ניוזלטר / חומר פרסומי

א. המבקש להיות חבר ולקבל מידע פרסומי מהאתר, על בסיס קבוע, יירשם לאתר כחבר, על ידי מילוי המקום המיועד לכך בטופס ההצטרפות, המצוי באתר. 

ב. חברות באתר כוללת, בין היתר, את הסכמת החבר לקבל חומר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בדיוור ישיר, לגבי פעילויות המתנ"ס, ובכלל זה, אירועים מתוכננים ו/או מועדיהם ו/או מחירים ו/או פרטים דומים ו/או אחרים ו/או פרסומים שונים, הכול לפי שיקול דעת המתנ"ס.

ג. החברות באתר אינה כרוכה בתשלום, וניתנת לביטול בכל עת, באמצעות מסירת הודעה בדואר ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני. החברות באתר תיפסק בתוך 22 שעות ממועד קבלת ההודעה האמורה.

3. רישום לאתר ושמירת פרטיות

א. הנהלת האתר מחויבת לשמור, ככל שניתן, על פרטיות מי שנרשמו לאתר, תוך שמירת סודיות המידע האישי של המזמינים והחברים והגולשים באתר.

ב. עם זאת, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) מאשר בזאת, כי ידוע וברור לו, שלא תמיד ניתן להבטיח הבטחה מלאה של שמירת הסודיות ו/או פרטיות המידע, אשר הינו מעביר באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני, ולפיכך, מאשר בזאת המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה), כי אין המתנ"ס אחראי בכל אופן שהוא בקשר לשימוש במידע הנמסר על ידו באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או על הפצתו.

ג. מובהר, כי מזמין ו/או חבר ו/או גולש (בהתאם למקרה) אינו רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרה שאינה חוקית. הקביעה האם חומר מסוים מהווה הפרה של הוראות תקנון זה תהא של המתנ"ס בלבד, ולמזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס בנוגע לכך, ושיקול הדעת הבלעדי לאופן השימוש באתר מסור להנהלת המתנ"ס, ובכלל זה בכל הנוגע לאישור שם ו/או לשם משתמש של מזמין ו/או חבר.

4. פרסומים והמלצות באתר ובניוזלטר

כל פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור מוצרים ו/או אירועים, המופיעים באתר ו/או בניוזלטר המופץ על ידי המתנ"ס אינם בגדר המלצה מקצועית ו/או ייעוץ מקצועי, וכל הבוחר להסתמך על פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור כאמור, ו/או לנהוג על פיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

5. זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני

א. מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר שייכים ויהיו בכל עת בבעלות מלאה ובלעדית של המתנ"ס.

ב. האתר והתוכן המופיעים במסגרתו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצא באלה (להלן ביחד בסעיף 5) זה: המידע "מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים, אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים במסגרת האתר.

ג. נאסר על מזמין ו/או חבר ו/או גולש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, או למכור כל חלק מן המידע, הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של המתנ"ס.

ד. המזמין והחבר והגולש מכירים בזכויות היוצרים, הקיימות במידע, ומתחייבים שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי ו/או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

ה. הסימנים המסחריים של המתנ"ס בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של המתנ"ס, או מותגים בבעלות המתנ"ס, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. לא יעשו המזמין ו/או החבר ו/או הגולש כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין של המתנ"ס בסימני המסחר או המותגים.

6. הגבלת אחריות החברה

א. האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע במסגרתו - מוצע לשימוש כמות שהוא / אומנם, כוונת המתנ"ס הינה, כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן ונפלו ו/או יפלו טעויות טכניות ו/או אחרות במידע, לרבות טעויות מהותיות.

ב. תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים ו/או שירותים, המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצר ו/או שירות הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. היה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיו הרשמיים של המתנ"ס, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי המתנ"ס, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי המתנ"ס, במסמכיו הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי המתנ"ס.

ג. המתנ"ס אינו מתחייב, שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המתנ"ס, או לנזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל המתנ"ס או מי מספקיו. המזמין ו/או החבר ו/או הגולש באתר מבין כי מדובר ברשת האינטרנט, אשר חשופה לבעיות ולתקלות ולנזקים כמפורט לעיל, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס בכל הנוגע לאמור לעיל.

ד. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש (המזמין ו/או החבר ו/או הגולש). המתנ"ס אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר, והמתנ"ס לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי  עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

ה. על אף האמור בכל דין מוסכם, כי לגבי עילה הנובעת מתקנון זה ו/או ממתן השירותים מאת המתנ"ס, תהא תקופת ההתיישנות למשך שנתיים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים, או מיום שנתגלתה עילת התביעה, כמוקדם מביניהם. שימוש המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) באתר כמוה כהסכמה לאמור בתקנון זה וכחתימה על חוזה נפרד, כאמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958.

7. שונות

א. בכוונת המתנ"ס, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת המתנ"ס להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן, רשאי המתנ"ס להפסיק את השימוש באתר, מדי פעם בפעם, לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות ו/או הפסקות בשירותים המסופקים במסגרת האתר.

ב. המתנ"ס יוכל לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר ו/או בתפעולו, והכל בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי דינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכדומה. לא תהיה למזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שתתרחשנה אגב ביצועם.

ג. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות, מעת לעת, כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס בגין שינויים במידע באתר.

ד. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר, או לכל חלק ממנו, לכל מזמין ו/או חבר ו/או גולש (בהתאם למקרה) ו/או להפסיק את השימוש באתר למזמין/ים ו/או לחבר/ים ו/או לגולש/ים (בהתאם למקרה) בין בשל פעולות של מזמין/ים ו/או חבר/ים ו/או גולש/ים ובין מסיבה אחרת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

ה. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית, הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

ו. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, או לחלופין ייחשבו הסעיפים האמורים והם בלבד כבטלים, ובכל מקרה יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפם.

ז. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, אינך מורשה לגלוש ו/או להשתמש באתר.

ח. בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין תנאים אחרים במסמכי המזמין ו/או בכל מסמך אחר, אשר מועד כתיבתו מוקדם למועד פרסום תקנון זה, יגברו הוראות מסמכי המזמין ו/או המסמך האחר שמועד כתיבתם מוקדם למועד פרסום תקנון זה.

תקנון ותנאי שימוש באתר לרכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים:
לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד. מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא שדות החובה.
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי.
העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש.
עם תום ביצוע ההזמנה, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.

איסוף הכרטיסים:
איסוף הכרטיסים מתבצע במקום האירוע. הקופה פתוחה שעה לפני מועד המופע.
במידה והכרטיסים נרכשו בהנחת גמלאי/תלמיד, יש להציג תעודה בתוקף.

אי קבלת אישור ההזמנה לדוא"ל:
לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. במידה והאישור לא התקבל, יש ליצור קשר עם המתנ"ס המבצע את האירוע.

ביטול/החזר כרטיסים שנרכשו באתר:
ביטול עסקאות שהתבצעו באתר, יש להתקשר למתנ"ס המבצע את האירוע ולפרט את מס' ההזמנה, שם המופע ותאריך.
ניתן לבצע ביטול/החלפה של כרטיסים עד 24 שעות לפני המופע.
הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך 5% מגובה העסקה.