זהב בגן

רכזת: אורה ארז

בשיתוף מינהל החינוך והאגף לשירותים חברתיים בעיריית אילת,

שלמ-החברה למתנסים ומועדוני הקשישים בקולייר וביעלים.

כ40- גימלאים מתנדבים בגני הילדים ובמעונות ברחבי העיר.

המתנדבים מגיעים באופן קבוע, יום בשבוע, תורמים ממרצם, יכולתם וכשרונותיהם לילדים ואף משמשים כסב-גן.“ אחת

לחודש נפגשים הגימלאים למפגשי השתלמות קמפוס בגן.

התוכנית מלווה עי ועדת היגוי עירונית.

לקראת שנת תשפ"ג, אנו קוראים למתנדבים חדשים להצטרף לתכנית.