ברכות על הצטרפותכם למסגרות הגיל הרך והמשפחה של רשת המתנ"סים אילת.
אנו מבקשים להביא לידיעתכם את תקנות רשת המתנ"סים בעת ההתקשרות עמנו.

נהלי הרשמה:

 1. שנת הפעילות תחל ביום הראשון של חודש ספטמבר (ביום פתיחת שנת הלימודים) ותסתיים ביום האחרון של חודש יוני (יום הלימודים האחרון). 
 2. שעת סיום הצהרון עד לשעה 16:30 בדיוק.
 3. ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע.
 4. המתנ"ס אינו מתחייב לפעול בכיתה/גן ספציפי.
 5. מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-18 ילדים. במקרה שייפתח צהרון בקבוצה גדולה והכמות תרד במשך השנה לפחות מ-18 ילדים, יהא המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון, בהודעה של חודש מראש, מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.
 6. להורה ידוע כי המתנ"ס רשאי לערוך שינויים במבנה הקבוצות על ידי איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון ולהורים לא תהיה טענה או תביעה על איחוד או פיצול צהרון.
 7. הצהרון יופעל על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות צוות ממלא מקום, אם יהיה צורך בכך.
 8. מחיר הפעילות 685 ₪ לחודש על פי חודשי הפעילות.
 9. מחיר הצהרון כולל חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, על פי לוח החופשות המפורסם.
 10. בימי חופשה מביה"ס, בהם הצהרון לא בחופשה, שעות הפעילות יהיו 7:45-16:00 הצהרון יופעל במתכונת קייטנה שאליה יצטרפו ילדים נוספים, בהתאם למספר המקומות שנותרו בצהרון.
 11. לוח החופשות ניתן לשינויים. המתנ"ס מתחייב להודיע על כל שינוי בלוח החופשות עד שבוע לפני מועד החופשה.
 12. במסגרת תכנית ניצנים "צהרונים חברתיים" של משרד החינוך, ניתן סבסוד בסכום של 300 ₪ לחודש לכל משתתף, לכן התשלום עבור הפעילות החודשית תהיה 685 ₪ לחודש.
 13. במסגרת תכנית "ניצנים בחגים" של משרד החינוך פועלת התוכנית במשך 10 ימי חג (חמישה ימי חג חנוכה וחמישה ימי חג פסח) מהשעה 07:45 ועד 16:00 בתוספת סכום של 100 ₪ לכל חג. תוספת התשלום השנתית הינה 200 ₪. יתכנו שינויים בהתאם לתעריפי משרד החינוך.
 14. במידה והעירייה לא תקבל אישור לתכניות "צהרונים חברתיים" ו"ניצנים בחגים," ההורה מתחייב לשלם במלואו את סכום הפעילות לפני הסיבסוד.

פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס:

 1. המתנ"ס יהא רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתו, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות של גני ילדים.
 2. בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף, בשיעור שייקבע על ידי המתנ"ס.
 3. צהרוני המתנ"ס יופעלו בימי שביתה, בין השעות 16:30 – 07:45 אך ורק בגין שביתה כללית של מערכת החינוך החל מהיום השני לשביתה. בימי שביתה של הרשות המקומית, הצהרון יפעל כרגיל בשעות הצהריים. במקרה שביה"ס מופעל על ידי הורים, החל מהיום החמישי, הצהרון יפעל כהשלמה לשעת ביה"ס ו/או במקום שעות ביה"ס בהתאם להנחיות משרד החינוך (יש להצטייד בארוחת בוקר).
 4. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. המתנ"ס לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי הרשות או המתנ"ס שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במתנ"ס.
 5. במידה והשביתה יזומה ע"י ההורים או נציגיהם או כאשר השביתה אינה גורפת של מערכת החינוך, המתנ"ס לא מתחייב לתת מענה במסגרת צהרון בשעות הבוקר.

אישור יציאה בתום יום הפעילות:

 1. מאשר לבני/בתי לצאת ממתחם הצהרון בסוף יום הפעילות ללא ליווי מבוגר.
 2. לא מאשר לבני/בתי לצאת ללא ליווי מבוגר ממתחם הצהרון בסוף יום הפעילות. האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד.
  בכל מקרה בו הנכם מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדכם, עליכם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בטופס ההרשמה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה לכך על ידכם ההורים.

הזנה:

במסגרת פעילות הצהרון, תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם לילדים. החברה המספקת מזון לצהרונים, הינה חברה הפועלת באישור משרד הבריאות, בעלת הכשר ומומחיות ביצור ואספקת מזון לילדים.
בימי פעילות ארוכים, לא תוגש בצהרונים ארוחת בוקר.

העשרה ונושאים פדגוגיים:

 1. הצהרונים מפוקחים ומבוקרים על ידי רשת "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים. הצהרונים פועלים על פי תכנית פדגוגית המותאמת להתפתחות הילדים.
 2. צוותי הצהרונים משתלמים, מלווים ומפוקחים על ידי צוות מדריכות פדגוגיות המנחה אותן כל השנה.
 3. במסגרת פעילות הצהרון, יינתן חוג העשרה פעם בשבוע לכל קבוצה. תחום ונושא החוג ייקבעו מעת לעת על ידי המתנ"ס.
 4. ידוע להורה כי המתנ"ס יהיה רשאי להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי, מנהלת הצהרונים ומנכ"לית הרשת, תוך היוועצות עם כלל הגורמים המוסמכים.
 5. ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר (גננת וסייעת) במידה ויש קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי התמודדות.
 6. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום)
 7.  המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים, 14 יום מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

תיעוד:

לצורך תיעוד ופרסום אירועי רשת המתנ"סים במדיות השונות (עיתונות, מדיה דיגיטלית, אינטרנט וכו') אנו מצלמים את הפעילויות המתקיימות במתנ"סים במהלך השנה. 
לצורך פרסום הפעילות אנחנו זקוקים לאישורכם.

תנאי תשלום:

 1. התעריפים נכונים לשנת הלימודים הנוכחית ועשויים להשתנות ובהתאם לכך תתעדכן הגביה.
 2. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי באמצעות עסקת שב"א (חיוב חודשי ללא ניצול מסגרת האשראי של הכרטיס) בחלוקה על פי מספר חודשי הרישום או במזומן.
 3. לתשלום בהמחאות יש למלא בקשה במזכירות הרישום. התשלום כפוף לאישור רשת המתנ"סים.
 4. המתנ"ס יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד בצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על פי כתב התחייבות וזאת לאחר מתן התראה בכתב של חמישה ימים מראש.
 5. בנקיטת הליכים משפטיים, ההורה יחוייב בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, כפי שיפסקו.

החזר כספי בעבור ביטול השתתפות בצהרון:

 1. ניתן לפרוש מהצהרון על ידי הגשת בקשה בכתב בטופס המיועד לכך במזכירות המתנ"ס - באחריות ההורה.
 2. משתתף המפסיק את פעילותו, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול יכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך ההודעה.
 3. החזר כספים יתבצע על פי החלק היחסי של נוכחות הילד בצהרון.
 4. למשלמים באמצעות המחאה בנקאית, יוחזרו ההמחאות הרשומות לפקודת המתנ"ס. על כל המחאה שתוחזר, יחויב המשתתף ב-10 ₪ עמלה.
 5. אין ביטול השתתפות רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
 6. בכל מקרה, ביטול יעשה אך ורק על ידי המתנ"ס ולא ישירות מול הבנק.

ביטוח:

המתנ"ס מבטח את הילדים. בנוסף לכך, הרשות המקומית מבטחת תאונות אישיות את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך. במקרה של אירוע/תאונה, המדריכה תדווח על גבי טופס מתאים הנמצא במתנ"ס, על מנת להעביר הודעה לחברת הביטוח.

הצהרה רפואית:

 1. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי.
 2. מסירת מידע מדוייק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
 3. ההורים מתחייבים למלא הצהרת בריאות.
 4. ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו את ילדיהם לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או חולה הסובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשולים, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. החזרת הילד לפעילות בצהרון מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל, המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים אחרים.
 5. ההורים מתחייבים, כי עליהם להגיע מיד אם יידרשו לאסוף את הילד/ה במקרה שהוא/היא אינם חשים בטוב במהלך הפעילות
 6. האחריות בשליחת ילד/ה חולה ו/או שאינו חש בטוב, חלה על ההורים בלבד.
 7. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום בצהרון, לילד/ה החולה, יחולו על ההורים.