נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ברשת המתנ"סים:

 

 • פעילות החוגים תחל ב-1.9.22 ותסתיים ב- 30.6.23. 
 • הרישום והתשלום לפעילות המתנ"ס הם לכל תקופת שנת הפעילות. הגביה תתבצע רק בתחילת הפעילות.
 • לא ניתן להירשם ולשלם עבור חלק מתקופת הפעילות.
 • פתיחת חוג/קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
 • משתתף יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל: הרשמה באמצעות המחשב וסיום נוהל התשלום וקבלת אישור הרשמה.
 • התשלום יבוצע בכרטיסי אשראי, מומלץ לשלם בכרטיס אשראי בעסקת שב"א בה החיוב חודשי
  וניתן לשינוי וביטול ללא ניצול מסגרת האשראי של הכרטיס (העסקה אינה מוצגת כאשראי בבנק)
  .
 • התשלום בהמחאה או במזומן, כפוף לאישור רשת המתנ"סים (יש למלא טופס בקשה בהעדר אפשרות תשלום אחרת בלבד)
 • בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, עפ"י רשימת החופשות המפורסמת.
 • לתשומת לבכם: מחירי החוגים כוללים חומרים (אלא אם כן צוין אחרת).

ביטול השתתפות בחוג או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

 • ניתן לפרוש מחוג ע"י הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ"ס. באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.
 • הביטול יכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך בקשת הביטול.
 • משתתף המפסיק את פעילותו בחוג, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת.
  במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול והחזר הכספים יכנסו לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך הודעת הביטול, על פי החלק היחסי של התקופה שבה היה רשום לחוג.
 • למשלמים בכרטיס אשראי, יינתן זיכוי בכרטיס האשראי בהתאם לתשלומים. למשלמים באמצעות המחאה, יוחזרו ההמחאות הרשומות לפקודת המתנ"ס.
 • על כל המחאה שתוחזר יחויב המשתתף ב-18 ₪ עמלה. למשלמים במזומן, כספם יוחזר באמצעות העברה בנקאית שמבצעת הרשת אחת לחודש.
 • באחריותו של כל משלם המקבל השתתפות ממקום עבודתו להודיע על ביטול ההשתתפות וקבלת החזר.
 • אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
 • בכל מקרה, ביטול יעשה אך ורק על ידי המתנ"ס ולא ישירות מול הבנק.

ביטול מנוי תיאטרון / הרצאות או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

 • ניתן לבטל מנוי על ידי הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ"ס.
 •  באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.
 • הביטול יכנס לתוקף החל מהמפגש הבא שלאחר תאריך בקשת הביטול.
 • משתתף המפסיק את פעילותו, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת.
 • במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול והחזר הכספים יכנסו לתוקף החל מהמפגש הבא שלאחר תאריך הודעת הביטול
  על פי החלק היחסי של המפגשים שבהם היה רשום, פרט לדמי ביטול בגובה של 5% מהעסקה.

ביטול רישום לקורס או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

 • ניתן לבטל את הרישום לקורס לפני תחילת הקורס, על ידי הגשת בקשה במזכירות המתנ"ס.
 • באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.
 • לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול במהלך הקורס.

הנחות:

 • לשני משתתפים בחוגים מאותה משפחה, או למשתתף בשני חוגים יינתן 10% הנחה לחוג השני, הזול מביניהם.
 • לשלושה משתתפים ינתנו 15% הנחה לחוג שלישי, הזול מביניהם.
 • אין כפל הנחות.

ועדת הנחות ומלגות:

 • רשת המתנ"סים פועלת לעידוד פעילות העשרה וחוגים לילדים ונוער באילת
 • תושבים יכולים להגיש בקשה לוועדת הנחות המתקיימת פעמיים בשנה ( בתחילת שנת הפעילות)
 • חברי הוועדה כוללים נציגות של רשת המתנ"סים, אגף הרווחה ונציג הנהלת הרשת.
 • בקשה תידון בוועדת ההנחות בהתאם לנהלים ולמסמכי ההגשה הנדרשים ובכפוף להרשמה ותשלום של 50% מעלות הפעילות.
 • פירוט הפעילויות בגינן תנתן הנחה מפורסמים במזכירות המתנ"סים/אגפים.

ביטוח:

 • הרשת דואגת לבטח את אחריותה החוקית כלפי משתתפיה בפעילות הרשת.
 • במקרה של אירוע/תאונה, באחריותכם להודיע מידית למדריך.
 • המדריך ידאג למלא דוח תאונה על מנת להעביר הודעה מסודרת לחברת הביטוח.
 • אין הרשת מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור.
 • אנו מחויבים לנהוג על פי הוראות חברת הביטוח.
רשת המתנ"סים אינה נושאת באחריות על אובדן/גניבה או נזק העלול להיגרם לחפצים האישיים של המשתתף.
נא לא לשלוח לפעילות דברים יקרי ערך.