מעונות הגיל הרך של רשת המתנ"סים אילת שנה"ל תשפ"ג  2022-2023

אנו שמחים שבחרתם  לרשום את ילדיכם למעונות הגיל הרך של רשת המתנ"סים אילת.

הרשת משקיעה מאמצים רבים על מנת שילדכם יקבלו יחס חם ואוהב, פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות שייתרמו להתפתחותם.
המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופני ההתנהלות בין הרשת )להלן המתנ"ס( לבניכם ההורים.

אנו מאחלים לכולנו שנה טובה, מעשירה ובטוחה.

 • מועד תחילת פעילות: 1.9.22 מיקום המעון: שורשים/חלומותיי/ קולייר
 • כתה: תינוקות /פעוטות / בוגרים
 • פעילות: רגיל ארוך שעת הארכה כן/לא

מועדי הפעלה:

 1. המעון יפעל מיום 1.9.22 ועד 8.8.23 , למעט שבתות, חגים, מועדים וחופשות כפי שיפורסם בלוח החופשות של משרד העבודה והרווחה ו/או החברה למתנ"סים הארצית.
 2.  זמני הפעילות:
  יום לימודים רגיל: ימים א'- ה' בין השעות 07:00-16:00
  יום ו' בין השעות -07:00  - 13:00 (יש ארגונים שקיצרו עד 12 בהתאם לתנאים)
  יום לימודים ארוך: (כולל שעת הארוך ) ימים א'-ה' בין השעות 7:00-17:00
  יום ו' בין השעות 07:00 -13:00
 3. פעילות המעון בתחילת השנה בימים הראשונים קליטת הילדים:
  א. 
  ילד ממשיך שעות פעילות המעון יום לימודים מלא בהתאם ליכולתו של הילד.
  ב. ילד חדש ביום הראשון עד השעה – 10:00 , ביום השני עד השעה 11:00 , ביום השלישי יום לימודים רגיל ובהתאם ליכולתו של הילד.
 4. במסגרת המעון תינתן: 1 ארוחת בוקר. 2 ארוחת צהריים בשרית יומיים בשבוע יום ללא בשר 3. ארוחת מנחה.

שעות סגירת המעון:

 1. ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר ממועדים המפורטים בסעיף 2 ב'
 2. המתנ"ס יחייב את ההורים בגין איחור בהוצאת הילד בסך של 25 ₪ עבור 15 הדקות הראשונות. כל 10 דקות נוספות, יחוייבו ב- 10 ₪ נוספים.
 3. התשלום בגין איחורים יתבצע במזכירות המתנ"ס.

הולכת ילדים:

 1. האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למעון וכן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר )מעל גיל 18 ( אחר מטעמם.
 2. הסעות ילד למעון או ממנו באמצעות חברת הסעות, אם תעשה, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר )מעל גיל 18 ( אחר מטעמם .
 3. הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם (נספח ג').

תשלום:

 1. סכום התשלום עבור המעון, יקבע ע"פ דרגה בהתאם לנתוני שכר ויגבה עבור 12 חודשים אשר מתחלקים ל 11 תשלומים בכפוף למחיר הנקבע עי משרד העבודה והרווחה.
 2. ההורים ישלמו עם חתימת החוזה ,דמי הרשמה בסך 130 ₪ ) להלן : דמי רישום" ודמי ביטוח בסך 34 ₪ ( בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה שלא יוחזרו במידה וההורים מבטלים את ההרשמה.
 3. סכום התשלום עבור סל התרבות או כל תוספת אחרת )מלבד שעת הארכה יתקיים על פי החלטת ועד הורים, יחד עם מנהלת המעון.
  הגביה תעשה במזכירות המתנ"ס באמצעות שיקים או כרטיס אשראי.
  חריגה מסל השירותים תעשה בהתאם ל"נוהל חריגה מסל שירותים לידיעת ההורים הנמצא במסמך "הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה " ל תשע"ט באתר משרד העבודה והרווחה.
 4. ההנחות יינתנו על המחיר הנמוך בהתאם להשתתפות הילד במסגרות המעונות לגיל הרך בלבד.
 5. התשלום יתבצע באמצעות שיקים ו/או בפריסה של 11 תשלומים עוקבים, לא תופס מסגרת אשראי .
 6. שכר הלימוד מתעדכן ומונחה על ידי משרד העבודה והרווחה מדי שנה.
 7. שכר הלימודים יפרע גם בהעדר הילד מהמעון עקב חופשה, מחלה או כל סיבה שהיא.
 8. כל פיגור בתשלום יקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד 30 ימים לאחר מתן התראה בכתב ומראש בת 14 ימים.
 9. שיק חוזר יחוייב בסך של 18 ₪ בגין הוצאות טיפול, התשלום יעשה במזומן בלבד,לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה.
 10. באחריות ההורים לדווח על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי שנמסרו למתנ"ס.
 11. תאריך חיוב כרטיסי אשראי 30/31 לכל חודש, עבור החודש העוקב.
 12. המתנ"ס יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה (אם תתקבל).
  אין החזר כספי לאחר קבלת הדרגה, התשלום יקוזז כל חודש מהתשלום החודשי.

תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים:

 1. הורים הרוצים להוציא את ילדם מהמעון ימלאו טופס ביטול השתתפות חודש ימים מראש, במזכירות המתנ"ס.
 2. ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן א',יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש העזיבה במהלכו רשאי הילד לבקר במעון.
 3. במקרה של אי הודעה ומילוי טופס ביטול השתתפות יחויבו ההורים בתשלום של חודש נוסף מיום הוצאת הילד מהמסגרת.
 4. בכל מקרה של הוצאת הילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט, כמפורט ב"הוראות שונות הנוגעות לתשלום התמיכה" במסמך "השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון שנה"ל תשע"ט הנמצא באתר משרד העבודה והרווחה.
 5. בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 לחודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.בקשת ביטול שתוגש לאחר ה- 10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.
 6. למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון , בחודש הראשון לקבלת הילד, אם החליטו ההורים להפסיק את ביקור הילד במעון, יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים למעט התשלום המלא עבור חודש זה.
 7. בידי המתנ"ס שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של שבועיים מראש.
  הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד העבודה והרווחה אשר תקבל לידיה את חוות הדעת כאמור.
 8. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג כבד, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד העבודה והרווחה.

בריאות הילד:

 1. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.
 2.  יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א' ולעדכן במשך השנה בכתב על כל שינוי במצב הבריאותי של הילד.
 3. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף במעון
 4. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו במעון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.
 5. ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים.
 6. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול.
 7. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים.
 8. במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה באחריות ההורים לדאוג לסייעת צמודה.